UDRŽATEĽNOSŤ | CHEMICALS Skip to main content

UDRŽATEĽNOSŤ

UDRŽATEĽNOSŤ

Okrem zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Sasol Limited (https://www.sasol.com/privacy-policy) platia aj nasledujúce ustanovenia:

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov a dodávateľov

https://www.sasol.com/eurasia-data-privacy-declarations

 1.   Zodpovedný orgán a úradník pre ochranu údajov
  Orgán zodpovedný za zber a spracovanie údajov je:

Sasol Germany GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Germany

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv alebo spracovania údajov, náš pracovník ochrany údajov vám rád pomôže. Nájdete ich na adrese:

datenschutz-sasolgermany@de.sasol.com

 1. Návšteva našej webovej stránky

V nasledujúcom texte vás budeme informovať:

 1. aké údaje sa zhromažďujú počas vašej návštevy našej webovej stránky,
 2. na aké účely sa spracúvajú a
 3. o možnostiach, ktoré máte na to, aby ste sami kontrolovali zhromažďovanie a spracovanie údajov, a o tom, kedy budú údaje vymazané.

 

 1. Nadviazanie kontaktu

 Ďalej vás budeme informovať o:

 1. aké údaje sa zhromažďujú a spracúvajú, keď nás kontaktujete,
 2. na aké účely sú spracované a kým a
 3. keď sú údaje vymazané.

Kontaktný formulár / e-mail

 1. Zhromažďujeme a spracúvame informácie, ktoré poskytnete, napríklad vašu e-mailovú adresu a meno, keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu.
 2. Vaše údaje spracúva náš tím zákazníckych služieb výlučne na základe vašej otázky, aby sme na ne mohli odpovedať.
 3. Údaje sú potom vymazané, keď už nie sú potrebné, po vyriešení otázky.
 1. Vaše práva

Odvolanie súhlasu
Akékoľvek udelené povolenie na spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať s budúcou platnosťou. Odvolanie súhlasu je možné zaslať e-mailom na adresu datenschutz-sasolgermany@de.sasol.com alebo písomne ​​na adresu uvedenú vyššie. Upozorňujeme, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracovania údajov a že sa nevzťahuje na také spracovanie údajov, pre ktoré existuje právny dôvod na povolenie, a ktoré je preto možné spracovať bez vášho súhlasu.

Ďalšie práva
Okrem toho máte nárok na nasledujúce práva podľa článkov 15 až 21 a článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) EÚ, pokiaľ sú splnené príslušné zákonné požiadavky:

 • Informácie: Môžete kedykoľvek požiadať, aby sme zverejnili, ktoré vaše osobné údaje používame, a poskytnúť vám kópiu vašich uložených osobných údajov, článok 15 GDPR.
 • Opravanesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, článok 16 GDPR.
 • Vymazanie vašich osobných údajov: Upozorňujeme, že vymazanie vylučuje údaje, ktoré sú potrebné na vykonávanie a vykonávanie zmlúv; na zisťovanie, výkon a obranu právnych nárokov; alebo ktoré musia byť zachované z dôvodu právnych, regulačných alebo zmluvných povinností, článok 17 GDPR.
 • Obmedzenie spracovania: Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, napr. ak sa domnievate, že údaje sú nepravdivé, ak je ich zaobchádzanie nezákonné alebo ak ste zaregistrovali námietku proti ich spracovaniu. V takom prípade môžu byť vaše údaje spracované iba bez vášho súhlasu veľmi obmedzeným spôsobom, napríklad na účely stanovenia, výkonu a obrany právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb, článok 18 GDPR.
 • Námietka proti spracovaniu údajov: Máte možnosť kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu. Okrem toho, ak máte osobitné dôvody, môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu, čl. 21 DSGVO.
 • Prenosnosť údajov: Máte právo dostávať údaje, ktoré ste nám už poskytli, v zavedenom a strojovo čitateľnom formáte, a pokiaľ je to technicky možné, požiadať o ich priamy prenos tretej strane, článok 20 GDPR.

Pre uplatnenie týchto práv vás žiadame, aby ste kontaktovali nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailu na adresu datenschutz-sasolgermany@de.sasol.com alebo písomne ​​na adresu uvedenú vyššie.

Máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu pre ochranu údajov.